Listor.se

Sveriges största listsajt

Annonsera

Annonsera på Listor.se

Vill du annonsera på Sveriges största listsajt?

LISTOR.SE har varje vecka över 55 000 sidvisningar och når mer än 40 000 unika besökare, varav runt 5 500 är återkommande. Våra läsare består av 57 % kvinnor och 43 % män, och ca 50 % är mellan 18 och 44 år.

Av de som går in på sajten gör 62 % det via mobil, 31 % via dator och 7 % via läsplatta. Knappt hälften av alla besökare är storstadsbor enligt följande fördelning:

• Stockholm 27 %
• Göteborg 10 %
• Malmö/Lund 8 %.

De intressen som dominerar hos våra besökare är populärkultur (tv/film/nyheter/musik/litteratur), turism & resor, sport & fritid, mat & dryck samt teknik.


Våra annonsplatser

SIDHUVUD
980 x 120/300
Visas direkt under huvudmenyn på samtliga sidor, inklusive förstasidan.
Pris: 2 495 SEK exkl. moms/månad (alt. €245)

SIDOPANEL VÄNSTER
300 x 300/600
Visas i vänsterspalten på samtliga sidor, inklusive förstasidan. ”Sticky ad” som ligger kvar när läsaren scrollar nedåt på sidan.
Pris: 2995 kr exkl. moms/månad (alt. €295)

SIDOPANEL HÖGER
300 x 300/600
Visas i högerspalten på samtliga sidor, inklusive förstasidan. ”Sticky ad” som ligger kvar när läsaren scrollar nedåt på sidan.
Pris: 2995 kr exkl. moms/månad (alt. €295)

SIDFOT
980×120/300

Visas i längst ner på samtliga sidor, inklusive förstasidan.
Pris: 1995 kr exkl. moms/månad (alt. 195 EUR)

REDAKTIONELL REKLAM
(ej casino/betting-relaterad)
Redaktionellt innehåll som rör ett specifikt ämnesområde med implementerade länkar. Listan ligger sedan kvar på sajten så länge annonsören önskar.
Fast pris: 2 995 kr exkl. moms (alt. €295)

REDAKTIONELL REKLAM
(casino/betting-relaterad)
Redaktionellt innehåll som rör casino/betting-relaterade ämnen med implementerade länkar. Listan ligger sedan kvar på sajten 24 månader om inte annat är avtalat.
Fast pris: 3 995 kr exkl. moms (alt. €395)

KONTAKTA OSS PÅ [email protected] FÖR ANNONSBOKNING.


Villkor

All annonsering skall märkas med passande etikett, alternativt vara tydlig som reklam i sin placering. Vid köpt redaktionellt innehåll anges tydligt att den aktuella artikeln är författad i samarbete med en extern partner.

Om annonserande webbsida byter innehåll till annat än det överenskomna förbehåller sig Listor.se rätten att omedelbart avbryta annonseringen utan återbetalning eller ansvar.

Annonsörer har inget inflytande över redaktionellt innehåll eller andra annonsörer, och får ej heller ställa krav på redaktionellt innehåll eller andra annonsörers annonsering, inklusive placering av denna. All annonsering är icke-exklusiv.

Betalning sker via faktura (generellt 20 dagars betalning) efter att annonsen godkänts och publicerats. Om betalning inte inkommit vid förfallodatum förbinder sig Listor.se att ta bort annonsen tills dess att den är betald.

Inbetald faktura innebär godkännande av dessa villkor.


Senast uppdaterad: 2020-10-09

Annonsera på Listor.se

Do you want to advertise on Sweden’s largest list site?

LISTOR.SE has over 55,000 page views every week and reaches more than 40,000 unique visitors, of which around 5,500 are returning visitors. Our readers consist of 57% women and 43% men, and about 50% are between 18 and 44 years old.

Of those who enter the site, 62% do so via mobile, 31% via computer and 7% via tablet. Just under half of all visitors are city dwellers according to the following distribution:

• Stockholm 27%
• Gothenburg 10%
• Malmö / Lund 8%.

Dominating interests among our visitors are popular culture (TV / film / news / music / literature), tourism & travel, sports & leisure, food & drink and technology.


Our advertising spaces

SITE HEADER
980 x 120/300
Appears directly below the main menu on all pages, including the front page.
Price: €245/month

LEFT SIDEBAR
300 x 300/600

Appears in the left sidebar on all pages, including the front page. ”Sticky ad” that follow as the reader scrolls down the page.
Price: €295/month

RIGHT SIDEBAR
300 x 300/600

Appears in the right sidebar on all pages, including the front page. ”Sticky ad” that follow as the reader scrolls down the page.
Price: €295/month

SITE FOOTER
980 × 120/300

Appears in the footer at the bottom of all pages, including the front page.
Price: €195/month

EDITORIAL ADVERTISING
(non iGaming related articles)
Editorial content related to a specific subject area with implemented links. The article remains on the site for as long as the advertiser wishes.
Fixed price: €295

EDITORIAL ADVERTISING
(iGaming related articles)
Editorial content related to iGaming (casino- and/or betting) with implemented links. The article remains on the site for 24 months unless otherwise agreed.
Fixed price: €395

CONTACT US AT [email protected] FOR BOOKING.


Terms & conditions

When purchasing editorial content, it needs to be clearly stated that the article in question is written in collaboration with an external partner.

If the advertising website changes content to anything other than what has been agreed, Listor.se reserves the right to immediately cancel the advertising without refund or liability.

Advertisers have no influence over editorial content or other advertisers, nor may they make demands on editorial content or other advertisers’ advertising, including its placement. All advertising is non-exclusive.

Payment is made through invoice (generally 20 days payment) after the ad has been approved and published. If payment has not been received by the due date, Listor.se undertakes to remove the advertisement until it has been paid.

Paid invoice means approval of these terms.


Last updated: October 9, 2020


© 2021 Listor.se
Stock images by Depositphotos


Copy link
Powered by Social Snap